Những người trẻ trong Câu lạc bộ 'Đạo diễn Triệu đô' của Trung Quốc

author
Năm 2017 đã là một năm tỏa sáng của 14 đạo diễn thuộc thế hệ 8x, đến từ câu lạc bộ 'Đạo diễn Triệu đô' (đạo diễn tỷ nhân dân tệ) của Trung Quốc.

http://chinafilminsider.com/headlines-from-china-beijing-international-film-festival-partial-lineup/

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTc1ODgwMQ==&mid=2649882382&idx=3&sn=eb6124c4653d8c0789ecdbf8b9d033f2&chksm=bf33c1b0884448a6b2041ba375f57e123911c481414e9bb222899fe0465874cf9e064f0d4cd0&mpshare=1&scene=1&srcid=0317JjiMs4mruRz1dkaWSQs1&pass_ticket=gQM80FDWvwdcNqidzntHdcj8S5BCW77LcgUguSXI1%2BB8oYXpqGxHMI0nYYBsdzlV#rd

Bình luận
0 Comments