Profile Intro
  • About Me: Đơn giản hóa mọi chuyện, nhẹ nhàng hóa mọi sự. Luôn cố gắng hiền lành :)
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists: Nghe đa dạng nên không có nghệ sĩ yêu thích cố định :D
Other Social Networks: