Profile Intro
  • About Me: Tôi không phải là một phần của ngành du lịch. Tôi là một sinh viên có hai đam mê: công việc và đam mê của tôi. Và tôi là người giỏi nhất. Blog & vlog của tôi nhằm mục đích trở thành nguồn tham khảo cho mọi người cùng tinh thần. . Tôi lọc tất cả thông tin đó vào blog / vlog này về nhiều cái khác nhau , dựa trên kinh nghiệm của tôi (và liên tục) của hành trình dài hạn Bạn cũng có thể đăng ký vào blog du lịch của tôi : Hoàng Văn Thuận Channel ( Youtube )
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: