Profile Intro
  • About Me: Hoàng Tả Phong, tui như một ngọn gió, thổi từ phía trái, ngắn gọn là Gió Trái
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: