Profile Intro
  • About Me: tôi yêu điện ảnh và tôi muốn mang những ý nghĩa, giá trị to lớn của điện ảnh với mọi người
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: