Profile Intro
  • About Me: Không có gì là đúng. Tất cả chỉ là sự thừa nhận. »Assassin Creed«
  • Favourite TV Shows:
  • Favourite Music Bands / Artists:
Other Social Networks: