The Lies Within

12-10-2019

After her father dies and her husband goes missing, Kim Seo-hui teams up with detective Jo Tae-sik and joins the National Assembly.

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

After her father dies and her husband goes missing, Kim Seo-hui teams up with detective Jo Tae-sik and joins the National Assembly.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim The Lies Within vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ