The Stranded 2019

14-11-2019

Trapped on an island destroyed by a tsunami, the students of an elite school try to hold on to hope. But mysterious forces seem to...

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

Trapped on an island destroyed by a tsunami, the students of an elite school try to hold on to hope. But mysterious forces seem to work against them.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim The Stranded 2019 vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ