The Umbrella Academy

15-02-2019

A dysfunctional family of superheroes comes together to solve the mystery of their father's death, the threat of the apocalypse and more.

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Đánh giá tổng thể

TBD Verdict:TBD

Bạn nghĩ sao?

Đánh giá của bạn:
Đánh giá

Nội Dung Phim

A dysfunctional family of superheroes comes together to solve the mystery of their father’s death, the threat of the apocalypse and more.

Diễn Viên

Tất Cả Đánh Giá

  • Chưa có đánh giá cho phim The Umbrella Academy vào lúc này.
Chuyển đến thanh công cụ