“Sự thành công của “Joker” không phải là nhờ Batman!”